ZAJĘCIA TERAPEUTYCZNE Z NEUROLOGOPEDĄ

Zajęcia terapeutyczne z neurologopedą

Głównym celem zajęć terapeutycznych jest ogólna stymulacja rozwoju komunikacji, mowy i języka w oparciu o czynności artykulacyjne oraz fonacyjno-oddechowe.

  1. Z uwagi na złożone niepełnosprawności oraz zróżnicowany wiek dzieci nauka umiejętności opierać się będzie na rozwoju podstaw początkowej komunikacji. Bardzo ważne jest nauczenie dziecka, że sygnał daje sprawczość, a sprawczość to cel do uzyskania tego czego dziecko pragnie. To uczy otwartości na różnorodne bodźce. Uczy także słuchania i reagowania przez dziecko, a także daje możliwość dokonywania wyboru. Kierowana zabawa tłumi zachowania trudne i stereotypowe zamieniając je w celowe działanie. Konieczne będzie zwrócenie uwagi na to żeby wzmacniać wokalizacje dziecka poprzez naśladowanie wydawanych przez nie dźwięków.
  2. Szczególnie ważne jest także uzyskanie poprawy funkcji żucia i gryzienia oraz prawidłowego połykania i pionizacji języka warunkujące pojawienie się artykulacji (niezbędne jest wsparcie rodzica przy nauce prawidłowego spożywania pokarmów i płynów).
  3. W przypadku dzieci starszych posługujących się mową szczególny nacisk kładzie się na dalsze rozwijanie umiejętności językowych w oparciu o wszystkie podsystemy języka. Konieczne będzie kształtowanie sprawności aparatu artykulacyjnego, utrwalanie prawidłowego toru oddechowego oraz nawyku właściwego połykania. Niezbędne będzie rozwijanie słuchu fonemowego w zakresie różnicowania wszystkich głosek języka polskiego, wspieranie rozwoju mowy czynnej i biernej, budowanie wyrazów wielosylabowych i zdań złożonych, korygowanie uproszczeń grup spółgłoskowych i innych. Wskazane będzie także budowanie prawidłowych wypowiedzi pod względem gramatycznym i fleksyjnym, poszerzanie zasobu słownikowego, wywołanie i utrwalenie samogłosek oraz spółgłosek, różnicowanie głosek w mowie spontanicznej, kształtowanie właściwej wyrazistości wymowy, rozwijanie myślenia, i wnioskowania, zadawania pytań, wdrażanie do autokontroli oraz przygotowanie do nauki pisania i czytania- również metodą Braille’a.

Joanna Bugalska

Pedagog specjalny, neurologopeda