TYFLOMUZYKOTERAPIA

Tyflomuzykoterapia ( Muzykoterapia Niewidomych i Słabowidzących Osób) – jest działaniem wykorzystującym muzykę oraz różnorodne zjawiska akustyczne w celu regulowania zaburzonych funkcji osoby niewidomej.

Wartością zajęć muzykoterapeutycznych jest ich wszechstronne działanie na różne sfery dziecka niewidomego. Muzyka w stosunku do dzieci z zaburzoną percepcją wzrokową pełni funkcje:

  • rozwojową
  • wychowawczą
  • poznawczo – stymulacyjną
  • komunikacyjną
  • ekspresyjną
  • estetyczno – poznawczą
  • kulturową
  • terapeutyczną

Wszystkie wymienione funkcje tworzą nierozerwalna całość w rehabilitacji i wychowaniu dziecka niepełnosprawnego. Najogólniej mówiąc celem tyflomuzykoterapii jest ćwiczenie sprawności lokomocyjnej i manipulacyjnej, korekta postawy ciała i blindyzmów, doskonalenie zmysłów (w szczególności słuchu i dotyku), obniżenie poziomu lęku i niepokoju, wzmacnianie samooceny oraz budzenie wiary we własne siły, wyrabianie zaradności, samodzielności, rozwijanie zainteresowań i zdolności muzycznych.

Zajęcia muzykoterapeutyczne są prowadzone zarówno w formie receptywnej ( słuchanie muzyki ), jak i aktywnej ( śpiew, gra na instrumentach ćwiczenia słuchowe i dotykowe, zabawy muzyczno-ruchowe, taniec, zabawy relaksacyjne z muzyką itp.) .

Pokój muzyczny naszego Ośrodka jest bogato wyposażony w różnego rodzaju instrumenty – sprzęty muzyczne. Środki muzycznego oddziaływania są dostosowane do specyfiki, percepcji i funkcjonowania osób niewidomych i słabowidzących. Każde dziecko korzystające z formy tej terapii posiada indywidualny program dostosowany do możliwości i potrzeb dziecka.

Swoją opieką Muzykoterapeutyczną obejmujemy również dzieci z dodatkowymi niepełnosprawnościami.

Skip to content