KONCEPCJA

KONCEPCJA  PRACY PRZEDSZKOLA DLA DZIECI NIEWIDOMYCH W SOBIESZEWIE

Podstawa prawna:

•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół,
•    Statut Przedszkola dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie.

Misja Przedszkola dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie

„Laski to dom niewidomych, tam całe życie koncentruje się w koło nich, wszystko ma im służyć, tak jednak, by nie wyrabiać w nich jakiegoś poczucia odrębności. Przeciwnie – i oni służyć mają Bogu i bliźnim
w miarę swoich możliwości. Trzeba dążyć do tego, by jak najwięcej
dzieci niewidomych otrzymało odpowiednie wychowanie.
Wyodrębnienie niewidomych nie jest celem, jest ono tylko środkiem, mającym ułatwić im naukę lub reedukację wymagającą specjalnych metod i sposobów.
Z czasem, w miarę możności i warunków niewidomi powinni wrócić do świata widzących, do swoich środowisk naturalnych, tak, aby nie stanowili odrębnego, zamkniętego świata”.

Matka Elżbieta Czacka

Wizja Przedszkola

Założenia teoretyczne koncepcji przedszkola:

„Wychowanie dla dziecka niewidomego jest sprawą jeszcze bez porównania ważniejszą
i niezbędniejszą niż dla każdego dziecka”.
Matka Elżbieta Czacka

•    Przedszkole realizuje cele i zadania wychowawczo-dydaktyczne wynikające
z Ustawy o Systemie Oświaty i realizacji Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
•    Przedszkole pełni swoje zadania w ścisłej współpracy

i współdziałaniu z rodzicami pomagając im w wychowaniu, nauczaniu i rewalidacji dzieci.
•    Podstawowe kierunki pracy pedagogicznej przedszkola wyznaczane są zgodnie  z potrzebami i możliwościami rozwojowymi dzieci.

Nauczyciel w swojej pracy w szczególności:

 • wspiera rozwój procesów poznawczych dziecka nastawionych na poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacając zasób jego własnych doświadczeń,
 • pobudza aktywność dziecka w poznawaniu świata zewnętrznego, rozwija i usprawnia zmysły, kształtuje poprawne wyobrażenia          i pojęcia o świecie poprzez dostępne mu zajęcia, prace, gry                 i zabawy,
 • zapewnia warunki do pełnego rozwoju potencjalnych możliwości dziecka, przygotowując do efektywnego korzystania z nauki szkolnej, tym samym umożliwiając osiągnięcie „gotowości szkolnej”,
 • wyrabia prawidłowe postawy życiowe prowadząc do osiągnięcia maksimum zaradności i samodzielności,
  dba o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka oraz prawidłowy rozwój fizyczny i ruchowy,
 • inicjuje i pobudza poczucie tożsamości dziecka z wzorami                   i normami postępowania oraz uczy odpowiedzialności za własne zachowanie, umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej,
  zaspokaja potrzeby dzieci wyróżniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami
  Główne cele pracy

•    Pobudzenie i rozwój aktywności dzieci, ograniczonej przez brak bodźców wzrokowych.
•    Zdobywanie umiejętności związanych z czynnościami życia codziennego.
•    Poznanie świata wszystkimi zmysłami przez odpowiednią metodykę pracy   z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym.
•    Zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego i rozwijanie sprawności motorycznych.
•    Otwieranie przed dziećmi świata nieznanego i nowego, pozwalającego odkryć własną obecność wśród innych. .
•    Osiągnięcie umiejętności potrzebnych do nauki brajla – usprawnianie dotyku i rozwój sprawności manualnej dziecka.
•    Przygotowanie dziecka do samodzielnego i bezpiecznego poruszania się – zajęcia z orientacji przestrzennej.
•    Umiejętność korzystania przez dziecko z posiadanych możliwości wzrokowych –  rehabilitacja wzroku.
•    Rozwijanie sfery psychomotorycznej, emocjonalnej i estetycznej dziecka niewidomego i słabowidzącego – zajęcia z rytmiki i muzykoterapii.
•    Przygotowanie dziecka do kolejnego etapu edukacji.

Nasze przedszkole

•    Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie jest filią Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach, i jest niepubliczną placówką oświatowo-wychowawczą o uprawnieniach placówki  publicznej. Organem prowadzącym przedszkole jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach.
•    Patronem naszego Przedszkola jest św. Ojciec Pio.
•    Przedszkole prowadzi edukację i wychowanie dla dzieci niewidomych i słabowidzących z Trójmiasta i okolic.
•    Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 roku życia i przebywają w nim do rozpoczęcia nauki w szkole.
•    Przedszkole dla Dzieci Niewidomych w Sobieszewie mieści się w budynku wolno stojącym, parterowym, otoczonym ogrodem, placem o nauki orientacji przestrzennej i dydaktycznym placem zabaw, służącym  rekreacji, zabawie i nauce oraz rozwijaniu sprawności ruchowej.
•    Przedszkole prowadzi trzy oddziały. Do dyspozycji są trzy sale dla grup, łazienki, sala zabaw nazywana „bawialnią”, gabinety terapeutyczne i rehabilitacyjne do zajęć indywidualnych i grupowych (gabinet muzykoterapeutyczny, rehabilitacji ruchu, gabinet tyflopedagoga, psychologa, terapii widzenia i orientacji przestrzennej) oraz kuchenka do wydawania posiłków.
•    Zapewnia wysoki poziom edukacji, specjalistyczny i nowoczesny sprzęt, pedagogów ze stażem i praktyką.
•    W Przedszkolu realizujemy Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego.
•    Nasza praca polega na wszechstronnym wspieraniu rozwoju dziecka, rekompensowaniu skutków znacznego ubytku lub braku wzroku i profesjonalnej pomocy udzielanej przez zespół specjalistów.
•    Wykonujemy diagnozę, ustalamy indywidualny program terapeutyczny IPET i określamy odpowiednie metody pracy z dzieckiem.
•    Działania naszego zespołu specjalistów skierowane są na pomoc zarówno dziecku, jak               i jego rodzicom.
•    Proponujemy zajęcia z tyflopedagogami, rehabilitację ruchową, terapię widzenia, konsultacje psychologiczne,  rytmikę z muzykoterapią i zajęcia z neurologopedą.
•    Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom i ich rodzicom.

Oferta pedagogiczna przedszkola

Zajęcia w poszczególnych grupach prowadzone są zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o Program Wychowania Przedszkolnego  „Zanim będę uczniem” – E. Tokarska, J. Kopała. Realizując treści programu korzystamy z „Dziecięcej matematyki” – prof. E. Gruszczyk – Kolczyńska.

Do wielospecjalistycznej pracy z dzieckiem w naszym Przedszkolu wykorzystujemy:
•    Test Inteligencji dla dzieci niewidomych i częściowo widzących – M. Williams,
•    VIISA – program do pracy z dzieckiem niewidomych i słabowidzącym w wieku niemowlęcym, poniemowlęcym i przedszkolnym – E. Morgan,
•    Skala Rozwojowa i Program  INSITE dla Niemowląt i Małych Dzieci                                       z Niepełnosprawnością Sensoryczną i Dodatkowymi Uszkodzeniami –  E. Morgan,
•    Oregoński Program Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących Dzieci w wieku od             0 do 6 lat – D. Brown, V. Simmons, J. Methvin,
•    Dziecięca Skala Rozwojowa – A. Matczak, A. Jaworowska, A. Ciechanowicz,                          D. Fecenec, J. Stańczak, E. Zalewska,
•    Skala Leitera – A. Jaworowska, A. Matczak, T. Szustrowa,
•     Program rozwijający percepcję wzrokową – Wzory i obrazki – M. Frostig,                                  D. Horne,
•    Program rozwijania umiejętności posługiwania się wzrokiem – N.C. Barraga,                            J.E Morris,
•    Poza zasięgiem ręki. Rozwijanie widzenia do dali (BAR) – A. Smith, L. O’Donnell,
•    Program rehabilitacji niewidomych i słabowidzących dzieci z dodatkową ograniczoną sprawnością -R.Harley, T. Wood,
•    Ocena funkcjonalnego widzenia Projekt IVEY, Testy  Lei Hyvarinen.

Dalsza praca nad koncepcją:
•    Każdy pracownik pedagogiczny i rodzice znają koncepcję.
•     Zmiany w tekście będą nanoszone przy udziale całego Grona Pedagogicznego.
•    Raz w roku podjęta będzie dyskusja w celu ewentualnych poprawek lub wprowadzenia koniecznych zmian.
•     Rodzice zapoznają się z koncepcją na zebraniu ogólnym i poprzez stronę internetową, mogą również wyrażać opinie i wnioskować o zmiany w koncepcji.

Skip to content