OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

W TOWARZYSTWIE OPIEKI NAD OCIEMNIAŁYMI STOWARZYSZENIE W LASKACH

Szanowni Państwo,

Mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania w dniu 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie), chcąc zachować pełną transparentność, niniejszym informujemy, w jaki sposób przekazywane przez Państwa dane osobowe gromadzone przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach, podlegać będą przetwarzaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Poniżej przedstawiamy ogólne zasady, zgodnie z którymi Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach (dalej: Administrator danych) przetwarza dane osobowe. Konkretne cele i podstawy przetwarzania są zawsze podawane w treści odrębnej klauzuli informacyjnej, która skierowana jest do osób, których dane dotyczą. Jeżeli którykolwiek z poniższych zapisów wyda się Państwu niejasny lub też wzbudzi wątpliwości, prosimy o kontakt z Administratorem danych, na adres e-mail: tono@laski.edu.pl lub nr telefonu +48 22 752 32 21.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących z mocy Rozporządzenia mogą Państwo kontaktować się również z powołanym na podstawie art. 37 ust. 1 Rozporządzenia przez Administratora danych Inspektorem Ochrony Danych, pisząc na adres e-mail: iodo@laski.edu.pl lub dzwoniąc pod numer: +48 696 989 926.

Inspektor Ochrony Danych na podstawie art. 38 ust. 5 Rozporządzenia jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania realizowanych zadań – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

W myśl zapisów z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Administrator danych:

Administratorem Państwa danych jest Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach*, mające siedzibę w Laskach, ul. Brzozowa 75, Laski, 05-080 Izabelin.

Dane kontaktowe:

Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem danych za pośrednictwem formularza kontaktowego: https://www.laski.edu.pl/pl/formularz-kontaktowy, adresu e-mail: tono@laski.edu.pl, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 22 752 32 21 lub listownie pisząc na adres siedziby Towarzystwa.

* Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie w Laskach

Więcej informacji na temat Administratora danych uzyskają Państwo w zakładce: https://www.laski.edu.pl/pl/tono.

GŁÓWNE CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Poniżej przedstawione zostały informacje na temat głównych celów przetwarzania oraz jego podstaw prawnych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w różnych sytuacjach związanych z bieżącą działalnością Administratora danych. Konkretne cele i podstawy prawne podawane są w odrębnych klauzulach informacyjnych kierowanych do osób, których dane dotyczą.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

Podstawa przetwarzania:

 

Zawieranie i wykonywanie umów oraz świadczenie usług zgodnie z umowami.

 

Niezbędność przetwarzania danych osobowych do zawarcia i wykonania umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

 

 

W celach związanych z obsługą prowadzonych kampanii fundraisingowych oraz komunikacją z darczyńcami.

 

Dobrowolnie udzielona zgoda, w celu (np.  komunikacji z darczyńcami, budowania wiedzy o naszych absolwentach, itp.)

Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

Przetwarzanie w celu realizacji czynności związanych z obsługą i ewidencjonowaniem darowizn oraz wypełnianiem właściwych przepisów Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Ustawy o rachunkowości oraz w zakresie przepisów prawa podatkowego.

Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

 

Ewentualnego ustalenia dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą z Państwem umową lub świadczonymi usługami.

Niezbędność przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; uzasadnionym interesem Administratora danych jest m. in. dochodzenie przez niego roszczeń lub obrona przed nimi.

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

W celach dowodowych (archiwalnych) niezbędnych do prawnej potrzeby wykazania faktów.

 

Niezbędność przetwarzania w celu  realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych; uzasadnionym interesem Administratora danych jest możliwość prawnej potrzeby wykazania faktów.

Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia

 

W celu realizacji świadczeń zdrowotnych przez Zakład Leczniczo-Rehabilitacyjny.

 

Niezbędność przetwarzania w celu postawienia diagnozy medycznej i podjęcia leczenia, tj. zapewnienia opieki medycznej oraz zarządzania systemami oraz usługami opieki zdrowotnej. Także w celu zabezpieczenia społecznego oraz zarządzania systemami oraz usługami zabezpieczenia społecznego.

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

Art. 9 ust. 2 lit. h) Rozporządzenia

 

W celu realizacji obowiązków oświatowo-wychowawczych przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach*

Więcej informacji uzyskają Państwo w zakładce: https://www.laski.edu.pl/pl/osrodek-w-laskach-kolo-warszawy.

Przetwarzanie w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizowania programów nauczania, przeprowadzania rekrutacji dzieci oraz wykonywania ciążących na Administratorze danych obowiązkach prawnych.

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

Art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia

Przetwarzanie w celu wykonywania działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej na podstawie wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie szczególnych kategorii danych osobowych, np.  danych na temat stanu zdrowia dziecka.

 Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia

 

W celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Niezbędność przetwarzania (np. w związku z wypełnieniem zadań wynikających ze statutu stowarzyszenia; w związku z wystawianiem oraz przechowywanie faktur VAT, a także innych dokumentów księgowych; obsługą kadrowo-płacową pracowników Administratora danych) do realizacji obowiązków wynikających wprost z  przepisów obowiązującego prawa.

Art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

Niezależnie od podstawy prawnej, zgodnie z którą przetwarzamy Państwa dane osobowe, będą one przechowywane do chwili przedawnienia się roszczeń wynikających z tytułu umowy/ świadczenia usług lub od momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy oraz dokumentacji kadrowo-płacowej.

Procesy przetwarzania danych osobowych realizowane w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora danych będą realizowane dla określonego (konkretnego) celu do momentu zgłoszenia przez Państwo sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku przetwarzania danych osobowych realizowanego w oparciu o udzieloną zgodę, mają Państwo prawo do wycofania jej w każdej chwili. Skutkować będzie to przetwarzaniem Państwa danych osobowych tylko do tego momentu.

ODBIORCY PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

  • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach wynikających wprost z przepisów prawa krajowego i unijnego,
  • podmiotom zewnętrznym, naszym partnerom w ramach stosownych umów podpisanych z Administratorem danych, tj. firmom i instytucjom z którymi współpracujemy, w celach, o których mowa powyżej (w celach marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na określone cele marketingowe, dla których niezbędne jest udostępnienie danych osobowych).

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom (podmiotom przetwarzającym), np. kancelariom prawniczym lub firmom kurierskim, przy czym takie podmioty przetwarzają je na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, tylko i wyłącznie według poleceń wydawanych przez Administratora danych.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Jeżeli podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest dobrowolnie udzielona zgoda mają Państwo prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim Państwa dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy/ świadczenia usług lub na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, przysługuje Państwu także prawo do przenoszenia danych osobowych. W przypadku woli skorzystania z tego prawa, otrzymają Państwo swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu elektronicznego. Otrzymane dane mogą Państwo przesłać innemu Administratorowi danych.

W sytuacji kiedy uznają Państwo, że przetwarzanie narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którego dane kontaktowe znajdują się poniżej:

Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Przysługujące Państwu prawa (z wyjątkiem prawa do wniesienia skargi) można zrealizować poprzez złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń do Administratora danych lub Inspektora Ochrony Danych, korzystając z danych kontaktowych wskazanych w treści niniejszej informacji.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

Uprzejmie informujemy, że Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich (tj. państw nienależących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub do jakichkolwiek organizacji międzynarodowych.

Skip to content